Beeldende Kunst

Dit weblog gaat over beeldende kunst, beeldhouwen, kunstgeschiedenis, kunstfilosofie en aanverwante zaken.

zondag, juli 08, 2007

Het ethische in de kunst gaat over de verhouding tussen kunst en menselijke levensomstandigheden.

Waar de in het vorige hoofdstuk behandelde eclectiek het kunsthistorische aspect tot onderwerp had, staat in dit hoofdstuk het sociaalhistorische aspect centraal (Kate Kolwitz e.v.a.).
Het ethische in de kunst wil slechts spreken en doen spreken van het onuitsprekelijke lijden dat mensen elkaar op alle tijden en plaatsen in de wereld aandoen. In haar meest ideaaltypische vorm beschrijft, formuleert en articuleert het ethische in de kunst ons inzicht in de menselijke moraal en streeft ernaar om menselijk, dierlijk en overig lijden te helpen opheffen door het te verbeelden.
Het ethische in de kunst ontstaat vanuit een op de menselijke moraal georiënteerd levensperspectief en beoogt allerlei door alle tijden heen heersende en geldende maximes en daaruit afgeleide categorische imperatieven tegen de waan van de dag en het licht van de eeuwigheid te houden. Zij poogt de zuivere mores te definiëren, wenst iedere schending daarvan aan de kaak te stellen en gaat daarom over het normatieve, d.w.z. over hoe wij mensen met elkaar behoren om te gaan, in plaats van over hoe wij dat in onze dagelijkse levenspraktijken daadwerkelijk doen.
In haar meest zuivere vorm betreft het ethische in de kunst onze tot dusver ontwikkelde inzichten t.a.v. de in eenieders leven prangende vraag: 'hoe te handelen?'
Deze ontwikkeling van het morele besef in de kunst streeft ernaar om het onuitsprekelijke lijden te helpen opheffen door het een stem te geven en aldus in de geschiedenis hoorbaar en zichtbaar te maken. (Eduard Douwes Dekker e.v.a.).

Het ethische in de kunst stelt al eeuwenlang allerlei mensonwaardige levensomstandigheden die zich in onze wereld voordoen voortdurend en niet aflatend aan de orde en aan de kaak! Heel veel op deze leest geschoeide kunst is dan ook ontstaan in en tussen de handen van diep verontwaardigde kunstenaars.
En met reden, want slavernij, onderdrukking, uitbuiting en misbruik van vrouwen en kinderen, onderdrukking van arbeiders, mensenroof, handel in adoptie, gedwongen prostitutie, criminele orgaantransplantatie, grootscheepse wapenhandel, een wijdvertakte farmaceutische industrie op louter profijtbasis, marteling van gevangenen, werving van kindsoldaten, malafide overheden en gecorrumpeerde zakenlevens komen wereldwijd grootschalig voor en bieden aan hierdoor geïnspireerde kunstenaars een overvloed aan onoirbare zaken.
Bovengenoemde omstandigheden zijn zonder uitzondering het gevolg van al of niet georganiseerde en in commissie bedreven zelfverrijking ten koste van de medemens.
Wat deze en alle overige misdrijven tegen de menselijkheid met elkaar gemeen hebben is dat hier de medemens niet als doel maar als middel wordt ervaren! Dat is iets waartegen I. Kant ons al 225 jaar geleden waarschuwde, maar dat niettemin al evenzolang onverminderd en onverdroten voortduurt tot in het heden en vermoedelijk ook tot in een nog heel verre toekomst.
Het ethische in de kunst echter zal altijd de heersende globale wantoestanden over alle grenzen op deze aarde heen(en hoezo deze, bestaat er soms een andere?) blijven aanvechten en zal altijd oprecht blijven strijden tegen ongeacht welk onrecht mensen elkaar ook maar aandoen (zie Picasso e.v.a.).

Labels: , , , , ,

1 Comments:

Een reactie posten

<< Home